Thông báo :

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT SỐ 2 MƯỜNG KHƯƠNG

6/9/2013 | 309 lượt xem    Xuất ra máy in    Xuất ra file PDF   

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT SỐ 2 MƯỜNG KHƯƠNG

            Căn cứ vào nhu cầu công tác trong thời kỳ đổi mới, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành công tác trong nhà trường, nhằm thực hiện tốt những chức năng, nhiệm vụ được giao, trường THPT số 2 Mường Khương xây dựng quy chế làm việc cụ thể như sau:

Chương I

LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC TRONG NHÀ TRƯỜNG

            Lề lối làm việc và quan hệ công tác trong nhà trường phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

            Điều 1: Hiệu trưởng nhà trường là người lãnh đạo cao nhất của trường, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo qui định tại Luật giáo dục và Điều lệ trường trung học. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Ngành, trước Huyện, trước phụ huynh học sinh về toàn bộ công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình, kể cả khi đã phân công và uỷ nhiệm cho các phó Hiệu trưởng hoặc trưởng các đoàn thể, các tổ chuyên môn trong nhà trường.

            Điều 2: Các phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng chỉ đạo những lĩnh vực công tác do Hiệu trưởng phân công và chịu toàn bộ trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về việc lãnh đạo, quản lý nhà trường trong các lĩnh vực công tác đựơc giao, kể cả khi đã triển khai và phân công cho cấp dưới.

            Điều 3: Trưởng các đoàn thể, các tổ là người tham mưu về kế hoạch, đề xuất biện pháp quản lý, có trách nhiệm tổ chức, điều hành Tổ, Đoàn thể mình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng phụ trách Tổ, Đoàn thể mình về những công việc được uỷ quyền giải quyết.

            Điều 4: Mọi Giáo viên – CB - CNV, học sinh và các lực lượng liên quan đến nhà trường thực hiện đúng chức năng quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ trường trung học.

            Điều 5: Trong chỉ đạo, điều hành công việc và thực hiện nhiệm vụ, mọi công chức phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ Thủ trưởng, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm cá nhân của mỗi người để vừa đảm bảo trật tự kỷ cương, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong nhà trường.

            Điều 6: Khi giải quyết công việc, mọi công chức phải căn cứ vào các văn bản qui phạm pháp luật, phải tôn trọng tính kế hoạch và sự thống nhất trong chỉ đạo, lãnh đạo. Không được làm việc theo lối tuỳ hứng hoặc tuỳ tiện thay đổi chương trình, kế hoạch, lịch công tác. Khi đi công tác phải tiến hành bàn giao công việc theo mẫu biên bản đã thống nhất phát hành trong trường.

Chương II

LỀ LỐI  LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

            Điều 7Hiệu trưởng nhà trường

            1- Phụ trách chung mọi công việc của nhà trường, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác của các phó Hiệu trưởng, điều phối hoạt động của các phó Hiệu trưởng và các đoàn thể, các bộ phận do mình trực tiếp phụ trách.

            2- Thông báo kịp thời cho các phó Hiệu trưởng và trưởng các tổ, các Đoàn thể về những chủ trương, chính sách, quan điểm mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến các lĩnh vực  hoạt động, công tác của trường.

            3- Đưa ra thảo luận, bàn bạc trong lãnh đạo nhà trường trước khi quyết định theo thẩm quyền về các vấn đề sau:

            a) Chiến lược phát triển giáo dục hàng năm và từng giai đoạn của trường, kế hoạch chương trình công tác hàng tháng của nhà trường.    

            b) Báo cáo về phương hướng hoạt động, sơ kết, tổng kết, thi đua hàng  năm gửi Sở GD - ĐT.

            c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các tổ trưởng, điều chỉnh phân công công tác, khen thưởng - kỷ luật đối với mọi cán bộ công chức và học sinh trong nhà trường.

            4- Ngoài cương vị phụ trách chung, Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp chỉ đạo giải quyết một số lĩnh vực công tác sau đây:

            a) Công việc của Ngành và tổ chức cấp trên yêu cầu Hiệu trưởng trực tiếp giải quyết và công việc thuộc lĩnh vực công tác của nhà trường mà Hiệu trưởng không phân công cho các phó Hiệu trưởng phụ trách.

            b) Những vấn đề liên quan đến công việc của nhà trường mà khi giải quyết giữa các phó Hiệu trưởng còn có những ý kiến khác nhau.

            c) Những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của các phó Hiệu trưởng.

            d) Các công việc khác mà Hiệu trưởng thấy cần phải trực tiếp giải quyết.

            Điều 8Phó hiệu trưởng

            1- Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng và giải quyết các công việc đột xuất do Hiệu trưởng giao.

            2- Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng giao, phó Hiệu trưởng sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc được giao.

            3- Khi giải quyết các công việc đặc biệt quan trọng liên quan đến quan điểm của nhà trường mà chưa được các văn bản quy phạm pháp luật quy định, phó Hiệu trưởng phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trước khi quyết định.

            4- Ngoài công việc được phân công, phó Hiệu trưởng còn được giao nhiệm vụ và quyền hạn sau:

            a) Giúp Hiệu trưởng giải quyết công việc  sự vụ của nhà trường trong ca trực của mình.

            b) Thay mặt cho lãnh đạo nhà trường đảm bảo mối quan hệ phối hợp hoạt động với các cấp, các tổ chức trong và ngoài nhà trường liên quan đến công việc được giao.

            Điều 9Quan hệ giữa các phó Hiệu trưởng

            1- Quan hệ giữa các phó Hiệu trưởng là quan hệ phối hợp. Các phó Hiệu trưởng có thể trao đổi ý kiến để giải quyết các công việc được phân công.

            2- Khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến công việc thuộc lĩnh vực do phó Hiệu trưởng khác phụ trách thì phó Hiệu trưởng đó phải chủ động phối hợp để giải quyết. Trong trường hợp giữa các phó Hiệu trưởng còn có những ý kiến khác nhau thì phó Hiệu trưởng chủ trì công việc phải báo cáo để Hiệu trưởng quyết định.

            3- Các phó Hiệu trưởng không được giải quyết công việc không thuộc lĩnh vực của mình khi chưa có ý kiến của Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng phụ trách.

            Điều 10Lề lối làm việc của lãnh đạo nhà trường.

            1-  Lề lối làm việc của lãnh đạo nhà trường được dựa trên nguyên tắc tôn trọng tập trung dân chủ, cấp dưới phục tùng cấp trên, thực hiện nghiêm túc chế độ thỉnh thị, báo cáo và chịu trách nhiệm về những phần việc được giải quyết.

            2- Các đồng chí lãnh đạo, CBGV, NV nhà trường được cử đi họp, đi công tác hoặc thường trực cơ quan phải có trách nhiệm báo cáo toàn bộ nội dung cuộc họp, tình hình kết quả chuyến công tác hoặc những việc đã giải quyết để tập thể lãnh đạo biết cùng theo dõi và có biện pháp xử lý.

            3- Đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cụ thể là, các quyết định và ý kiến  đại diện cho nhà trường đều do tập thể BGH quyết định. Trong trường hợp đặc biệt do tính chất và yêu cầu nhiệm vụ, BGH có thể vắng 1 trong số các phó Hiệu trưởng thì Hiệu trưởng và ít nhất 1 phó Hiệu trưởng là đại diện và quyết định.

Chương III

LỀ LỐI  LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐOÀN THỂ,

CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

            Điều 11Chế độ làm việc của các Tổ, các Đoàn thể

            1- Trên cơ sở đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo nhà trường, căn cứ vào chương trình, kế hoạch, lịch công tác đã được BGH phê duyệt, trưởng các Đoàn thể, các Tổ, các bộ phận chủ động tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở do mình phụ trách.

            2- Theo định kỳ trưởng các Đoàn thể, các Tổ phải báo cáo tình hình thực hiện  kế hoạch đã qua và định hướng triển khai kế hoạch mới. (trong hội nghị giao ban)

            3- Khi giải quyết những công việc hệ trọng có phần vượt quá thẩm quyền quy định, nếu chưa có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thì không được tự ý thực hiện.

            Điều 12: Quan hệ công tác giữa các Tổ, các Đoàn thể

          1- Quan hệ công tác giữa các Tổ, các Đoàn thể trong nhà trường là quan hệ phối hợp cùng cấp. Khi có công việc liên quan đến nhau, trưởng các Tổ, các Đoàn thể phải có trách nhiệm chủ động đàm đạo và phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ chung.

            2- Khi có những ý kiến không thống nhất hoặc không được tạo điều kiện phối hợp làm việc, người phụ trách phải báo cáo với lãnh đạo cấp trên  để quyết định công việc.

Chương IV

GIÁO VIÊN - CÁN BỘ - NHÂN VIÊN

             Điều 13:

            1- Mỗi GV - CB - NV trong nhà trường được các cấp đại diện nhà trường giao cho một số nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể, thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi, quyền hạn được xác định, có trách nhiệm cộng tác với đồng nghiệp để đảm bảo hiệu quả công việc được giao và hoàn thành nhiệm vụ chung.

            2- Thực hiện kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, giờ công theo đúng pháp lệnh công chức, TT số 28/2009/TT- BGDĐT.

            3- Mọi thông tin đều được niêm yết trên các bảng tin của trường và trong hòm thư chung của trường. Mỗi CB – GV – NV phải thường xuyên mở hòm thư chung để nắm bắt được công việc và thực hiện theo quy định. Mỗi CB, GV, NV phải chịu trách nhiệm về nội dung thông báo trên các bảng tin, phải xóa sạch sẽ (bóc hết không để phần giấy nào ở lại) sau khi hết hiệu lực trên phần bảng tin mình ghi thông báo.

            Điều 14Quan hệ Giáo viên - CB - NV trong nhà trường.

            1- Quan hệ GV - CB - NV trong nhà trường là quan hệ bình đẳng trong đối xử, cộng tác trong công việc.

            2- Phải tôn trọng lẫn nhau, tạo mọi điều kiện để cùng giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ .

Chương V

KẾ HOẠCH,  LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG,

CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỦA CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ, CÁ NHÂN

VÀ MỐI QUAN HỆ

            Điều 15: Kế hoạch, lịch làm việc của lãnh đạo nhà trường do lãnh đạo nhà trường lên kế hoạch, sắp xếp thời gian, thông báo đến cơ sở trong Hội nghị giao ban thường kỳ và niêm yết tại bảng tin.

            Điều 16: Chương trình, kế hoạch công tác của cá nhân, tổ chức cơ sở trong nhà trường do các cá nhân phụ trách xây dựng, triển khai trên cơ sở đã được lãnh đạo nhà trường duyệt đầu năm và điều chỉnh chỉ đạo hàng tháng, hàng tuần.

            Điều 17: Quan hệ giữa lãnh đạo nhà trường với chi bộ Đảng, với tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên theo quy chế và quy định riêng.

Chương VI

XỬ LÝ CÔNG VĂN TÀI LIỆU ĐẾN VÀ CÁC VĂN BẢN TRÌNH,

BÁO CÁO GỬI ĐI

            Điều 18Xử lý công văn tài liệu đến

            1- Công văn tài liệu đến hàng ngày phải được Văn thư vào sổ để trình Hiệu trưởng duyệt.

            2- Sau khi Hiệu trưởng duyệt, căn cứ vào ý kiến phê duyệt, Văn thư hoàn thiện các thủ tục và chuyển đến tổ chức, cá nhân phụ trách để kịp thời thực hiện. Các văn bản thông thường của Sở, của trường sau khi được Hiệu Trưởng duyệt sẽ chuyển vào hộp thư chung của trường hàng ngày các Tổ trưởng (cá nhân) chủ động thực hiện.

            3- Trong trường hợp Hiệu trưởng đi công tác dài ngày, các phó Hiệu trưởng được uỷ quyền có trách nhiệm tiếp nhận và duyệt công văn.

            Điều 19Thẩm quyền ký văn bản

            1- Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp ký các Quyết định, các Báo cáo, các Tờ trình và các văn bản khác mà Hiệu trưởng thấy cần thiết phải trực tiếp ký.

            2- Các phó Hiệu trưởng được uỷ quyền ký thay Hiệu trưởng các văn bản về chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Trong trường hợp đựợc Hiệu trưởng uỷ quyền ký các văn bản nói ở trên (Mục 1) thì phải được Hiệu trưởng cho ý kiến trước khi ký.

            Điều 20Xử lý văn bản gửi đi

            1- Sau khi đã hoàn tất văn bản, có đầy đủ chữ ký của lãnh đạo phụ trách, văn thư nhà trường vào sổ cẩn thận, lưu lại bản gốc rồi chuyển đến địa chỉ cần thiết theo đường bưu điện hoặc trực tiếp đưa đến.

            2- Khi văn bản không thuộc thẩm quyền của phó Hiệu trưởng ký, hoặc thấy có những điểm còn băn khoăn, Văn thư phải báo cáo và xin ý kiến quyết định của Hiệu trưởng trước khi gửi .

Chương VII

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP

            Điều 21: Họp giao ban lãnh đạo mỗi tuần một lần vào tiết 2 sáng thứ 7, giao ban lãnh đạo mở rộng hai tuần một lần vào tiết  3, 4 sáng  thứ 7 Tuần 2 và tuần 4 hàng tháng (tuần còn lại Tổ trưởng CM gửi báo cáo và kế hoạch hoạt động bằng văn bản vào hòm thư chung của trường trước tiết 1 buổi sáng thứ 7 hàng tuần) .

            Điều 22: Sinh hoạt Tổ chuyên, tổ Văn phòng môn 2 tuần một lần (theo lịch vào các buổi chiều) và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu. Nội dung do tổ trưởng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động giải quyết và nghiêm túc thực hiện.

            Điều 23: Họp tổ chủ nhiệm mỗi tháng một lần vào tiết 3, 4 sáng thứ 7 tuần 3 hàng tháng. Nắm bắt tình hình lớp chủ nhiệm, đánh giá công tác chủ nhiệm của tháng và triển khai công tác chủ nhiệm tháng tiếp theo.

            Điều 24: Họp cơ quan mỗi tháng một lần vào buổi chiều thứ 5 tuần đầu của tháng. Nhằm đánh giá lại hoạt động công tác trong tháng và triển khai kế hoạch công tác tháng tới.

            Điều 25: Khi có việc đột xuất hoặc khẩn cấp, Hiệu trưởng có thể phải triệu tập cuộc họp bất thường. Các Tổ trưởng chuyên môn phải chủ động thông báo cho tổ viên, văn phòng nhà trường phải chủ động chuẩn bị phòng họp.

            Điều 26: Sinh hoạt Đảng các Đoàn thể thực hiện theo chế độ quy định riêng của mỗi đoàn thể.

Chương VIII

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

            Điều 27Các khoản chi cho hoạt động sự nghiệp, chuyên môn, phải thực hiện theo kế hoạch được duyệt và được cơ quan tài chính cấp trên đồng ý cấp.

            Điều 28Khi thực hiện thu chi, kế toán là người phải chịu trách nhiệm cao nhất về hồ sơ, sổ sách, hoàn thiện chứng từ, thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định của chuyên môn .

            Điều 29: Các khoản thu  ngoài ngân sách như: Dịch vụ, lao động kế hoạch nhỏ, ủng hộ ... (nếu có) được quản lý thống nhất theo luật ngân sách Nhà nước và kế toán thống kê.

Chương IX

VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ

            Điều 30: Chế độ nghỉ phép, chế độ công tác và các chế độ khác (ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...) của Giáo viên – CB - NV được nhà trường thực hiện đảm bảo đúng theo các văn bản quy phạm quy định.

            Điều 31: Các trường hợp nghỉ đặc biệt, nghỉ đột xuất do Hiệu trưởng nhà trường quyết định.

            Điểu 32Công tác đoàn thể: Mọi CBGVNV trong nhà trường thuộc Đoàn thể nào, có trách nhiệm tham gia sinh hoạt và hoạt động đầy đủ các hoạt động do Đoàn thể ấy chỉ đạo và tổ chức.

Chương X

CHẤP HÀNH QUY CHẾ.

            Điều 33: Tất cả mọi công chức trong nhà trường đều phải nghiêm túc thực hiện nội dung quy chế trên. Cá nhân nào thực hiện tốt sẽ được ghi vào thành tích thi đua và nhận xét, đánh giá công chức và đánh giá giáo viên hàng năm. Ngược lại, cá nhân, Đoàn thể nào vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

            Điều 34: Quy chế này được phổ biến đến tất cả cán bộ, công nhân viên trong nhà trường và có hiệu lực thi hành từ ngày / /2011. Trong quá trình thực hiện còn gì bất cập sẽ được tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho hoàn thiện.

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: